Rozliczenie samochodów w 2019

dodano: 2019-01-30

I. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, rat leasingowych, czynszu najmu i składek na ubezpieczenie samochodów osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 19 listopada 2018 r., poz. 2159), od 1 stycznia 2019 r. zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych zostały zmienione.

Stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 4 Updop (art. 23 ust. 1 pkt 4 Updof), od 1 stycznia 2019 r., nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 16a-16m Updop, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

a) 225 000 zł ? w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356),

b) 150 000 zł ? w przypadku pozostałych samochodów osobowych;

Analogiczne zmiany zostały wprowadzone w przypadku leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy itp. samochodów osobowych. Do tej pory, w takim przypadku, czynsze inicjalne, raty leasingowe, czynsze najmu itp. były generalnie kosztem w całości bez ograniczeń kwotowych. Natomiast od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 49a Updop (art. 23 ust. 1 pkt 47a Updof), nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających zumowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat ztytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Powyższa kwota obejmuje także podatek od towarów i usług, który nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

Należy jednak zaznaczyć, że odniesieniu do samochodów osobowych oddanych do używania na podstawie umowy leasingu, powyższe ograniczenie jest stosowane tylko do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego, czyli odsetkowa część raty leasingowej jest nadal kosztem w całości. W przypadku gdy umowa najmu, dzierżawy lub inna umowa o podobnym charakterze została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy, przez wartość samochodu, o której mowa wyżej, rozumie się wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia.

Zgodnie z przepisem przejściowym, art.8 ustawy nowelizującej, do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu dotychczasowym. Tylko, do umów, o których mowa wyżej, zmienionych lub odnowionych po dniu 31grudnia 2018 r. stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą.

Od 1 stycznia 2019 r. został też podwyższony limit zaliczania do kup składek na ubezpieczenie samochodu osobowego. Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 49 updop (art. 23 ust. 1 pkt 47 Updof), od 1 stycznia 2019 r., nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

II. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 19 listopada 2018 r., poz. 2159), od 1 stycznia 2019 r. zasady zaliczania do kup wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych zostały zmienione.

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 46 Updof, od 1 stycznia 2019 r., nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 Updof, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Powyższy przepis dotyczy zatem tylko samochodów osobowych będących własnością podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i nie zaliczonych do środków trwałych. Natomiast w przypadku innych samochodów osobowych np. będących środkami trwałymi, użytkowanych na podstawie umowy leasingu, najmu itp., od 1 stycznia 2019 r., są stosowane ograniczenia wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 46a Updof i art. 16 ust. 1 pkt 51 Updop w zmienionym brzmieniu. Zgodnie z tymi przepisami nie jest kosztem uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, na potrzeby działalności gospodarczej ? jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Poniesione wydatki, o których mowa wyżej obejmują także podatek od towarów i usług, który nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w jakiej podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

Powyższe ograniczenia generalnie nie dotyczą rat leasingowych, czynszu najmu itp. Jednakże, w przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze zostanie skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, wskazane wyżej przepisy są stosowane do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego.

Jeżeli podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa wart. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. Powyższa zasada nie jest stosowana tylko w sytuacji, gdy podatnik na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie jest obowiązany do prowadzenia takiej ewidencji, z wyjątkiem przypadku, gdy brak tego obowiązku wynika z art. 86a ust. 5 pkt2 lit. a uptu.

W przypadku ustalenia, że podatnik, niezgodnie ze stanem faktycznym, nie stosował ograniczeń wynikających z powyższych przepisów, przepisy te będą stosowane od dnia rozpoczęcia używania przez podatnika danego samochodu osobowego.

Powyższe regulacje są stosowane do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1stycznia 2019 r.
Biuro Księgowe Doradca Podatkowy
Renata Giovanoli-Jakubczak

ul. Kossaka 2
05-410 Józefów
Email:
giovanoli.13087@kidp.pl
Telefon:
534 290 469

Na skróty

Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia